Volg ons:

Actueel

Nieuwsbrief September 2020

Klik hier om de laatste nieuwsbrief over ‘t Wooldrik te lezen: Nieuwsbrief Wooldrik nr 10 september 2020

Bouwer van ’t Wooldrik bekend

 Aannemersbedrijf W.J. Haafkes en Zonen B.V.  heeft de aanbesteding voor de verdere uitwerking, voorbereiding en bouw van sport- en onderwijscomplex ’t Wooldrik gewonnen. Gemeente Borne verstrekt een opdracht die is gefaseerd in projectdelen en bouwfasen.

De opdracht bestaat uit het verder uitwerken en uitvoeren van de renovatie en verduurzaming van de te behouden delen van ’t Wooldrik. Als alles volgens planning verloopt, kan Haafkes hiermee in het voorjaar van 2020 starten.

Over de nieuwbouw van het sport- en onderwijscomplex zal de raad naar verwachting in de tweede helft van het nieuwe jaar (2020) een besluit nemen. Indien de raad positief besluit, zal Haafkes ook de nieuwbouw van het sport- en onderwijscomplex op zich nemen.

Aannemersbedrijf W.J. Haafkes en Zonen B.V. voert de werkzaamheden uit in samenwerking met een aantal andere partijen, zoals Heijmans en Installatiebedrijf Van Dorp.

Projectvoorstel

Projectvoorstel  “’t Wooldrik is méér dan alleen sportpark, december 2018” is in december 2018 door de raad vastgesteld en de Blos heeft de opdracht gekregen om de plannen verder uit te werken. Hiervoor is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor o.a. bouwprocesmanager, juridisch adviseur, projectadviseur, architect, constructeur, ambtelijke uren en uit te voeren externe onderzoeken.

Er is een krediet beschikbaar gesteld voor de renovatie en beperkte uitbreiding van het zwembad en energiebesparende maatregelen voor het zwembad en sporthal 2. De aanbesteding hiervoor is reeds van start gegaan.

Het masterplan is uitgewerkt door de architect, met input van de werkgroepen sportverenigingen, horeca, beach, onderwijs en kinderopvang.

Projectvoorstel ‘t Wooldrik is meer dan alleen een sportpark dec 2018

Masterplan

Aan de hand van een relatieschema, een overzicht van de functionaliteiten in het sportcomplex, is een masterplan gemaakt door een architectenbureau. Het masterplan voorziet in de ambities en behoeftes van de werkgroepen en is terug gebracht naar een mooi compact sportcomplex met een ruime centrale entree, voldoende multifunctionele gebruikersruimtes en een centrale plaats voor het sportcafé met aansluitend een terras. Het voorlopige masterplan is in april 2018 gepresenteerd aan alle betrokkenen. Aan de hand van diverse gesprekken met werkgroepen is het masterplan verschillende keren aangepast. In januari 2019 is het structuurontwerp tijdens een bijeenkomst over ’t Wooldrik nader toegelicht. Vervolgens zijn de betrokkenen gevraagd om te kijken of het schetsontwerp  aansluit bij de wensen en behoeften die destijds in de ambitiedocumenten zijn opgeschreven. In januari zijn de sport-specifieke groepen uitgenodigd om met de architecten in gesprek te gaan en de laatste aandachtspunten zijn aangegeven. Vervolgens is de architect aan de slag gegaan met de input en de vernieuwde tekening is op 28 februari weer gepresenteerd aan alle werkgroepen. Het projectteam gaat nu samen met de architect de tekeningen ‘fine-tunen’ om te komen tot een Voorlopig Ontwerp.

Voorlopig Ontwerp Wooldrik mei 2019

Aanbesteding

Inmiddels is er een aanbesteding gestart waarbij gezocht wordt naar een partij (of team van partijen) die samen met het gemeentelijk projectteam het huidige (voor)ontwerp verder uitwerkt en die het project uiteindelijk ook kan voorbereiden en uitvoeren. Dit gebeurt stap voor stap: na iedere fase wordt beoordeeld of er binnen de gestelde kaders gewerkt wordt en of het team, al dan niet gezamenlijk, de volgende stap in kan gaan. Op een aantal van deze momenten zal ook besluitvorming door de gemeenteraad van invloed zijn op het vervolg.

In beginsel zijn de projectdelen 1 (renovatie en verduurzaming bestaande bouw) en 2 ((vervangende) nieuwbouw sporthallen-, beach- en onderwijscomplex) onderdeel van de aanbesteding. Hiervoor is gekozen zodat de verschillende delen van het complex zoals dat uiteindelijk ontstaat, zowel technisch als functioneel goed op elkaar aansluiten. Dit betekent niet de uitvoeringswerkzaamheden van projectdeel 1, waar de gemeenteraad in december 2018 al mee heeft ingestemd, hoeven te wachten op de besluitvorming voor de uitvoering van projectdeel 2: zodra de aanbesteding is afgerond kunnen we projectdeel 1 gaan voorbereiden en uitvoeren en dit staat dus los van hoe het vervolg van projectdeel 2 er uit ziet. Om tot een goede partij te komen wordt er een uitgebreide aanbesteding georganiseerd, welke vermoedelijk tegen het einde van 2019 zal worden afgerond.

Werkgroep Alternatieve financiering

Wethouder Michel Kotteman heeft in de Blos vergaderingen aangegeven dat project ’t Wooldrik niet alleen een gemeentelijk project is, maar dat er ook een bijdrage uit de samenleving verwacht wordt. Dit draagvlak kan zichtbaar worden gemaakt door initiatieven, kennis delen, acties, etc. Iedereen kan hier (letterlijk) zijn steentje aan bijdragen. In maart was de aftrap van de hiervoor op te starten werkgroep “alternatieve financiering”. Om voldoende draagvlak te creëren, is het echt van groot belang dat elke vereniging een vertegenwoordiger in deze werkgroep plaatst. Inmiddels zijn er al vele ideeën boven tafel gekomen, die in onderstaande PDF schematisch wordt weergegeven. Inmiddels zijn de beach demonstraties geweest in september en staan een seniorensportdag, sportinstuif voor kids, een pubquiz en een sportgala op de planning. De activiteiten worden door de verenigingen georganiseerd om aandacht te creëren voor project ‘t Wooldrik en middelen te genereren.

PDF Werkgroep Alternatieve Financiering

Procedure Ruimtelijke Ordening

De raad heeft in december 2018 opdracht gegeven een start te maken met de bestemmingsplanprocedure. Een bestemmingsplan dient in overeenstemming te zijn met een goede ruimtelijke ordening, vandaar dat het plan wordt getoetst op verschillende omgevingsaspecten; bodem, geluid, water, archeologie, ecologie, externe veiligheid, bedrijven en milieuzonering en luchtkwaliteit. Op dit moment is er een verkennend bodemonderzoek, flora & fauna en een archeologisch onderzoek uitgezet. Tot slot wordt er in het kader van het bestemmingsplan en de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ een behoefteonderzoek uitgevoerd voor de nieuw te bouwen school met kinderopvang. Voor de omwonenden is er een informatieavond georganiseerd op dinsdag 14 mei in sportcafé ’t Wooldrik en zal een tweede avond georganiseerd worden als er meer bekend is over de verkeerskundige wijzigingen.

PDF Procedure Ruimtelijke Ordening